Mrs. J.N.KRISHNAVENI - Proprietor

Mr. J.P.NAGABHUSHANAM - Managing Director

M/s. BUDDHA ENTERPRISES

Address: 86, Jani Jhan Khan Rd, Royapettah, Chennai, Tamil Nadu 600014.

Mobile No.:  9962840960

E-mail: buddhaenterprises@yahoo.com